Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2020
D. No:10/2021

İsmail Zeynel Abidin ve diğeri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - ara emirlerinde ihtilafın temelini oluşturacak ve meseleyi esastan çözecek kararlardan kaçınılması gerektiği - tam kadrolu mahkemenin verdiği ara emri kararını tek yargıcın diğer yargıcın mazeretli yokluğunda tadil etmemesi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41(1)(2)

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2019
D. No:8/2021

David John George Harris ve diğeri ile Asya Orhon arasındaMahkeme nizamatı - nizamatı oluşturan beyanın yorumu - yazılı bir metnin yorumlanmasının gayesinin yazılı metindeki haliyle yazanın niyetini ortaya çıkarmak olduğuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.43

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2016
D. No:7/2021

Ali Kemal Ahiskal ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi arasındaKira sözleşmesi - kira sözleşmesinin feshi - sözleşmede baskı yetki ve nüfuz suistimali - red hand rule (maddeler arasına gizli kural yerleştirme) prensibi - Contra proferentem rule (belirsiz veya çok anlamlı sözcük içeren sözleşmelerde bu sözcüklerin sözleşmeyi yazan kişi aleyhine yorumlanması) prensibi Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 52(1) 61 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md. 2 4 29 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - 7/2000 Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası - Md. 2 5

İndir

02.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:190/2017
D. No:9/2021

Paul Gerard Murphy ile Kanime Uykur ve diğerleri arasındaSözleşmenin ifasının imkansızlığı (frustration) prensibi - ifanın sözleşmenin başlangıcından itibaren imkansız olması durumu - ifanın imkansız olması nedeniyle sözleşmenin geçersiz olması - geçersiz bir sözleşmenin feshedilmesine gerek olmadığı - geçersiz bir sözleşmede tarafların aldıklarını karşılıklı olarak iade etmeleri gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 56

İndir

16.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:84/2018
D. No:6/2021

Universal Bank Limited ile Hasan Nurioğlu ve diğeri arasındaTazminat talebi - banka müstahdeminin hile ile müşteri hesabından para alması - bankaların güven kuruluşları olduğu - layihada yer almayan ve alt mahkemede ileri sürülmeyen olgusal bir hususun istinafta ileri sürülemeyeceği - müstahdemin kendi menfaatine yaptığı bir fiilden bankanın sorumlu olamayacağı iddiasının esasa ilişkin olgu olup müdafaa takririnde yer alması gerektiğiFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 13 - 39/2001 KKTC Bankalar Yasası

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:145/2016
D. No:3/2021

Olga Pilli ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve/veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve diğeri arasındaİş akdinin haksız feshi - süresi belirsiz hizmet akdi kavramı - süresi belirsiz hizmet akdinin feshinin yazılı ve haklı gerekçeye dayalı olması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md. 12(3) 13(1)(3) 15 17

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2017
D. No:5/2021

Pharma Mondial Limited ile Ramazan Gündeş arasındaKarşılıksız çek - karşılıksız çeklerde ihbara ilişkin usul - ihbarın yazılı olmadığı durumlarda lehdarın keşideci ile görüşmesinin Fasıl 262 Poliçeler Yasasının 49(e) maddesi uyarınca kişisel iletişim kabul edilmesi - şahadet - layihada ileri sürülmeyen ve duruşma esnasında karşı tarafa iddia yöneltilmeyen konularda hitapta söylenenlerin dikkate alınmayacağıFasıl 262 Poliçeler Yasası - Madde 29(2) 30 49(e) 73

İndir

12.03.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:46/2018
D. No:4/2021

Aerian Solutions Limited ile Akçaba Limited arasındaEsasa ilişkin olgu - fatura alacağına dayanan bir davada esasa ilişkin olgular - fatura alacağına dayalı bir davada bakiye borç talebinin oluşum aşamalarının talep takririnde gösterilmesi gerektiğiFasıl 267 Eşya Satışı Yasası - H.M.U.T. E.19 n.4

İndir

08.01.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:158/2014
D. No:2/2021

Merhume Ayşe Atakan Terekesi Tereke İdare Memuru Halil İbrahim Berkut vasıtasıyle ile Ekrem Şahali ve diğeri arasındaHedley Byrne prensibi (uzman bir kişinin ihmalkâr ve yanıltıcı beyanına güvenerek hareket edip zarara uğrayan kişinin zararından uzman kişinin sorumlu olması) - şirketlerde ultra-vires (yetki aşımı) prensibiH.M.U.T. E.35 n.4 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 36 - 39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md.14 - Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 70 - Fasıl 113 Şirketler Yasası - Md.3 4 6 7 8 9 10 11 12

İndir

08.01.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:173/2020
D. No:1/2021

Faisal İslamic Bank Kıbrıs Limited (Kıbrıs Faisal İslam Bankası Limited) ile Gamal Ghith ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - res judicata - res judicata prensibinin koşulları - res judicata prensibinin taraflarca ileri sürülmeksizin mahkemece resen dikkate alınabileceği9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon