Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.04.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:193/2020
D. No:10/2021

İsmail Zeynel Abidin ve diğeri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - ara emirlerinde ihtilafın temelini oluşturacak ve meseleyi esastan çözecek kararlardan kaçınılması gerektiği - tam kadrolu mahkemenin verdiği ara emri kararını tek yargıcın diğer yargıcın mazeretli yokluğunda tadil etmemesi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41(1)(2)

İndir

08.01.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:173/2020
D. No:1/2021

Faisal İslamic Bank Kıbrıs Limited (Kıbrıs Faisal İslam Bankası Limited) ile Gamal Ghith ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - res judicata - res judicata prensibinin koşulları - res judicata prensibinin taraflarca ileri sürülmeksizin mahkemece resen dikkate alınabileceği9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:198/2018
D. No:40/2020

Erol Attila yetkili vekili Özgü Özyiğit vasıtasıyla ile Hüseyin Gazi Helvacıoğlu Terekesi Tereke İdare Memuru Emete Helvacıoğlu vasıtasıyla arasındaTerekeden hak talebi - terekeden hak talebine ilişkin olarak zaman aşımının başlangıcı - yurt dışında olup terekede hile yoluyla varis gösterilmeyen mirasçı açısından zaman aşımı süresinin terekeden haberdar olduğu tarih itibarıyla başlayacağıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(c) 7 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 110 117 - Fasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.2 - Fasıl 195 Vasiyetnameler (Tevarüs) Yasası - Md.2

İndir

04.12.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:156/2020
D. No:39/2020

Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi Yetkili Temsilcisi ve/veya Vekili Sıfatı ile İrem Mustafa Söker ile Ali Murat Ersoy arasındaAra emri - ara emri verilmesi için gerekli koşullar - ara emri aşamasında meselenin esasına girmenin kaçınılmaz olması durumu9/1976 mahkemeler Yasası - Md.41(1)

İndir

05.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:140/2014
D. No:38/2020

Didem Gurdur ile Arslan Çoşkun ve diğerleri arasındaEylemli saldırı (assault) haksız fiili - eylemli saldırı haksız fiilinin oluşması için gerekli unsurlar - Anayasal hak ihlali kavramı - meşru yetkiye dayanan kuvvet kullanımının orantılı olması gerektiği - eylemli saldırı davalarında özel savunma halleri - şahadet - layihalarda yer almayan hususların duruşmada ileri sürülemeyeceğiKKTC Anayasası - Md. 11 24 32 - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md. 2 8 (1)(6)(19)(20) - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi - Md.11 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 3 8 13 26 27 28 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37(3)

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:177/2016
D. No:37/2020

Çangar Motors Co. Limited ile Özay Otomotiv Servis Ekipmanları Satış ve Servisi ticari unvanıyla Hakan Meletli arasındaEşya satışı - tarife göre eşya satışı kavramı - satılan eşyanın alıcı tarafından kabulü veya reddi - emtiayı teslim ettiğini buna karşılık bedelinin kendisine ödenmediğini ispat eden satıcının kendisine düşen ispat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı - alıcının satılan eşyayı haklı bir gerekçeye dayanarak reddetme hakkı olduğuFasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md. 2 15 20 42

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2015
D. No:35/2020

Korhan Özada ile Zirve Sigorta Ltd. arasındaSigorta davası - üçüncü şahıs sigorta poliçesi - sigorta şirketinin herhangi bir itirazda bulunmaksızın müşterisini ödediği kazada poliçeye dayanarak üçüncü şahsı ödemekten kaçınamayacağıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası

İndir

03.11.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2015
D. No:36/2020

Hüseyin Pendakomolu Terekesinin Tereke İdare Memurları Sıfatıyla Zihni Pendakomolu Ahmet Pendakomolu Şevket Köksal ile Emine Eğer ve diğeri arasında Satış sözleşmesi - yasaya aykırı sözleşmeler - yasayla yasaklanmış ve kamuya zarar verici nitelikteki bir sözleşmenin geçersiz olduğu - terekeye ait olmayıp müteveffanın direktör olduğu şirkete ait mallarda müteveffanın hak iddia edemeyeceğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 23 24 65 - Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası - Md.2 - Fasıl 189 Tereke İdare Yasası - Md.34(1) - 50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası - Md.12(4) 24

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:131/2014
D. No:34/2020

Merhum Derviş Bayram n/d Derviş Bengisoy Terekesi Tereke İdare Memuru Birol Bayram n/d Birol Bengisoy ile Fikret Tamer ve diğerleri arasında Satış sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - Sözleşme feshedilmeden ödenen meblağın geri talep edilemeyeceği - Esasa ilişkin olgu - Sözleşme feshinin esasa ilişkin olgu olup ne zaman ve nasıl feshedildiğinin talep takririnde yer alması gerektiğiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

15.10.2020

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2018
D. No:33/2020

Çangar Motors Co. Ltd. ile Seyhan İbrahim Yıldırım arasındaSözlü anlaşma - Sözlü anlaşmada ispat koşulları - İhtimaller dengesi prensibi - Hukuk davalarında ispat yükümlülüğü H.M.U.T E.2 n.1 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.40

İndir

      
12345


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon