Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.01.2016

YİM
Numara:144/2015
D. No:1/2016

University of North Cyprus Ltd ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi arasındaAra emri - Davacının YİM tarafından Girne Üniversitesi ticari ünvanını kullanmaktan men edilmesine ilişkin emir verilmesine rağmen bu ünvanı kullanmaya devam etmesi nedeniyle ara emri talebi - Ara emri kriterleri - İhmal davlarında ara emri verilmesi - Çoğunluk kararına göre ara emri kriterlerin bu davda mevcut olmasi nedeniyle ara emri verilmesi.1997 YİM Tüzüğü - Madde 11(1)

İndir

08.01.2016

YİM
Numara:71/2014
D. No:2/2016

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd. ile KKTC Gelir ve Vergi Dairesi ve diğeri arasındaHavaalanı işletme hakkının devredilmesine ilişkin sözleşme - Davacıların Gelir ve Vergi Dairesine 100 milyon Eoru peşin ödeme yapmaları - Ancak KDV ve gecikme zammını ödememeleri - Davalıların KDV ve gecikme zammı için ödeme emri düzenlemeleri - Ödeme emrinin iptali için dava açılması - Ön itiraz - Davalıların yetki ve zamanaşımını ön itiraz olarak ileri sürmeleri - Ödeme emrine karşı itirazlarda YİMin değil, Kaza Mahkemesinin yetkili olması - 75 günlük hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması - Ön itirazların kabul edilmesi ve davanın iptal edilmesi.48/77 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası - Md. 16 42

İndir

18.01.2016

YİM
Numara:5/2016
D. No:3/2016

Ziya Emir ve diğerleri ile KKTC Gelir ve Vergi Dairesi ve diğeri arasındaAra emri - Ara emri kriterleri - Karşılıksız çıkan çekle ilgili haciz işlemlerinin durdurulması için ara emri talebi - Ara emri kriterlerinin mevcut olmaması nedeniyle ara emri verilmemesi.-

İndir

08.02.2016

YİM
Numara:242/2015
D. No:4/2016

Cemdağ Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğerleri ile KKTC Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasındaAra emri - Ara emri prensipleri - Ara emri kriterleri mevcut olmadığından talebin reddi.9/76 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

19.02.2016

YİM
Numara:49/2012
D. No:5/2016

Ertaç Sivri ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ve diğeri arasındaUltra vires (yetki aşımı) - Bir üst dereceye terfi eden erkek gardiyana terfi fazlalığı nedeniyle rütbe takılmaması - Cezaevi Müdürünün, Davacının eski görevine devam etmesini istemesi - Davacının, Cezaevi Müdürünün kararının ultra vires olduğu iddiası - YİMin bir tüzükle ilgili iptal kararı verememesi - YİMin Cezaevi Müdürünün aldığı kararın ultra vires olmadığı bulgusu.Cezaevleri (Cezaevi Hizmeti) Tüzüğü - Md. 2(3)

İndir

29.02.2016

YİM
Numara:140/2012
D. No:6/2016

Adem Taşkınt ve diğeri ile Lefke Türk Belediyesi arasındaTelleme izni - Hak düşürücü süreKKTC Anayasası Md.153(3) Fasol 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md. 2319

İndir

29.02.2016

YİM
Numara:226/2012
D. No:7/2016

Savaş Şemi n/d Savaş Ersin ile Maliye Bakanlığı ve diğerleri arasındaGümrük vergileri ödenmeyen araç için satış kararı - 75 günlük hak düşürücü süre - İdarenin takdir hakkı - İdarenin yetkileri.37/1983 Gümrük ve İstihsal Yasası - Md. 26(3) 81

İndir

08.04.2016

YİM
Numara:247/2015
D. No:8/2016

Girne Üniversitesi ile Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasıdaYÖDAK Başkanının yetkileri - Yürütme organının YÖDAK Yönetim Kurulu oluşu - Avukat tutma varakası ile itiraznamenin iptali.65/2005 YÖDAK Yasası - Md.10(2)

İndir

11.04.2016

YİM
Numara:73/2016
D. No:9/2016

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeciliği Birliği ile KKTC İçişleri ve Çalışma Bakanlığı ve diğeri arasındaYürütmenin durdurulması talebi - Ara emri - Ara emri kriterleri - Ara emri kriterlerinin mevcut olmaması nedeniyle ara emri talebinin reddi.9/76 Mahkemeler Yasası - Md.41 1997 YİM Tüzüğü - Md. 11(1)

İndir

13.04.2016

YİM
Numara:35/2016
D. No:10/2016

Adem A. Kaner ve Kardeşi (Duty Free Shops) Ltd. ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaAra emri- Yürütmenin durdurulması talebi- Ara emri verilmesi ile ilgili kriterler - Ara emri verilmesi için gerekli kirterlerin ortaya konmadığı nedeniyle ara emri talebinin reddi.1997 YİM Tüzüğü - Md.11 9/76 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

      
123456


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon