Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.01.2015

YİM
Numara:136/2012
D. No:1/2015

Mehmet Ünder ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğeri arasındaAkademik personel görevinin sonlandırılması -İşe son verme kararının yetkisiz alındığı iddiası ile hükümsüz kılınması talebi - İhmal - Meşru menfaat - Sözleşme - Sözleşmenin yenilenmemesi veya iptali halinde öğretim elemanlığı görevinin sona ermesi - Sözleşmede, sözleşmenin kendiliğinden uzayacağına ilişkin hüküm olmaması. YİMin davayı ret ve iptal etmesi-

İndir

04.02.2015

YİM
Numara:56/2014
D. No:2/2015

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasındaAnayasa Mahkemesine havale - Avukatlar Yasasının 17(a)(b)(c) ve (d) maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasaya havale istemi - Etkenlik konusu - Havale talebinde bulunulan yasa maddesinin ihtilaf konusunu karar bağlamada etken olup olmadığı - Talebin reddi.KKTC Anayasası - Md. 148(1)

İndir

05.02.2015

YİM
Numara:32/2013
D. No:3/2015

Özlem Kaya Yalgın ile Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü ve/veya Müdür Muavini ve/veya Müdür Vekili arasındaDisiplin suçu - Kınama cezası - İptal davası - Kınama cezasının iptali için dava açılması - Dava ünvanı - Dava ünvanının hatalı olmasının mahkemenin idari kararın yargısal denetimini etkilememesi- Meşru menfaat - Davacının meşru ve güncel menfaatinin ihlal edilmiş olması - Yetki - Müdür Muavinin disiplin işlemi yapam veya Davacıya kınama cezası verme yetkisinin olup olmadığı tartışması - İdari karar - İdari kararın gerekçeli olma gereği - Kınama cezasına ilişkin kararın iptal edilmesi.7/79 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 98(A) 98(B)

İndir

27.02.2015

YİM
Numara:87/2011
D. No:4/2015

Cyport Communication Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaSözleşme - Davacı Şirket ile Telekomünikasyon Dairesi arasında CDMA Sabit/Mobil Telefon sözleşmesi imzalanması - Bakanlar Kurulunun sözleşmeyi iptal etmesi - İdari işlem veya kararı geri alma - İdari işlem ve kararların hangi hallerde geri alınabilceği.Devlet İhale Tüzüğü - Md 3 14(2)(f)

İndir

18.03.2015

YİM
Numara:199/2014
D. No:5/2015

Şefik Erhun Işık ile Vakıflar Örgütü ve Din İşler Dairesi arasındaİptal davası - Yer değiştirme - Yer değiştirme kararının yasaya aykırı olduğu iddiası ile iptali için açılan dava - Yer değiştirme kararının hizmet yararı düşünülmeden, gerekli araştırma yapılmadan ve keyfi olarak alındığı nedeniyle iptal edilmesi.73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yasası - Md. 104

İndir

06.04.2015

YİM
Numara:138/2013
D. No:6/2015

Soyer Üstünışık ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütü Polis Hizmetleri Komisyonu arasında Polis terfileri - Polis terfilerinin iptali talebi - YİMin başarı listesinin, terifiye ilişkin yapılan tüm işlemlerin hükümsüz ve terfi kararlarının etkisiz olduğuna karar vermesi.599/2011 Polis Örgütü Sınav Tüzüğü - Md. 13

İndir

07.04.2015

YİM
Numara:39/2011
D. No:7/2015

Turgut Umarlar ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaYasaklı gömen - KKTCden sınırdışı edilme ve KKTCye girişin yasaklanması kararlarının iptali istemi - Takdir yetkisi - Takdir yetkisine müdahale - Yetkinin Anayasaya veya herhangi bir yasaya aykırı olakak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi gereği - Şekil şartları - Şekil ve usul kuralalrına uyulmaması, hukuka aykırılık oluşturmakla birlikte işlemin iptalini gerektirmemesi- Davanın ret ve iptal edilmesiFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası - Md. 6(1)(d) ve 14(1)

İndir

14.04.2015

YİM
Numara:254/2014
D. No:8/2015

Sabri Abit Muhsinoğlu ve diğeri ile Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Bakanlığı ve diğerleri arasındaKybele Restoran ve Bellapais Manastırının atık su tesisine verilen iznin iptali55/89 İmar Yasası 18/12 Çevre Yasası - Md. 49 50(1)52(1) 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 11(2)

İndir

15.04.2015

YİM
Numara:60/2015
D. No:9/2015

Nafia Tijen Betoncu ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaAra emri - Ara emri kriterleri - Yürütmein durdurulması - Disiplin yargılaması sonucu iki ay yarı maaşla geçici olarak uzaklaştırma cezasının dava neticeleninceye kadar durdurulması talebi - Ara emri kriterleri ispat edilemediğinden istidanın reddi.9/76 Mahkemeler Yasası - Madde 41(1) H.M.U.T. E.48 n.4

İndir

08.05.2015

YİM
Numara:74/2012
D. No:10/2015

Sistem Compny Ltd. ile Merkezi İhale Komisyonu ve diğerlei arasındaİhale - İhalenin iptali - İhalenin iptali kararının hükümsüz olduğuna dair emir verilmesi talebi - Tekliflerin uygun olmaması halinde bir ihalenin iptal edileblmesi - İhalenin ödenek yetersizliği nedeniyle ihalenin iptali - Talebin reddi - Meşru menfaat Devlet İhale Tüzüğü - Md. 14(2)(f)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon