Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.01.2014

YİM
Numara:223/2012
D. No:2/2014

Tuzin Arpalıklı vekili Haldun Özyol ile Gönyeli Belediyesi arasındaİnşaat izni talebi - Restoran inşaatı izni talebinin, otopark alanları yeterli olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi - Ret kararının iptali için dava açılması - Yüksek İdare Mahkemesi kararın sebep unsurundan yoksun ve sakat olduğunu belirterek, inşaat iznini reddeden kararı iptal etmesi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md 3(2)

İndir

17.01.2014

YİM
Numara:91/2011
D. No:1/2014

Arda Gürsel ile KKTC Başsavcılığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı ve diğerleri arasındaMikrobiyoloji laboratuvarı açmak için izin talebi - İzin talebinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından reddi - Ret kararının iptali için YİMde dava açılması - Yüksek İdare Mahkemesinin ret kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar vermesi.37/1987 Tıp ve Kimya Laboratuvarı ile Radyasyon Kaynağı Kullanan Laboratuvarların Denetim Altında Çalıştırılması Yasası - Md. 4(19(B)

İndir

30.01.2014

YİM
Numara:27/2013
D. No:3/2014

Özgün Akcan ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğeri arasında Disiplin soruşturması - Uyarı cezası - Uyarı cezasının iptali talebi - Soyut iddialarla disiplin cezası verilemeyeceği prensibi - Yüksek İdare Mahkemesinin disiplin işlemlerinin ve uyarma cezası kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar vermesi.21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası - md. 15(1)

İndir

05.02.2014

YİM
Numara:103/2010
D. No:4/2014

Birol Ruhi ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaSözleşme feshi - Akademik Peronel Sözleşmesinin feshedilmesi - Fesih kararının iptali için dava açılması - Yüksek İdare Mahkemesinin, Davalı No.2 tarafından alınmış nihai ve icrai nitelikli, işine son verme kararını iptalini Davacının talep etmediği gerekçesiyle davayı ret ve iptal etmesi.18/86 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası - Md 5(1)

İndir

11.03.2014

YİM
Numara:27/2012
D. No:5/2014

Mehmet Ulupınar ile KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasındaKamu görevi - Davacının BRT Kurumunda çalıştığı yılların kamu görevi olarak sayılması talebi - Terfi alabilmek için 4 yıllık kamu görevi aranması - Davacı sınavı geçmesine rağmen BRTdeki görevinin kamu görevi sayılmaması nedeniyle terfi ettirilmemesi - Yüksek İdare Mahkemesinin BRTdeki görevi kamu görevi olarak kabul etmesi.7/79 kamu Görevlileri Yasası - Md 73(2)(B)

İndir

11.03.2014

YİM
Numara:81/2011
D. No:6/2014

Cezar Rahim Cezaroğluları n/d Cezar Cezaroğulları ile KKTC İçiçleri Bakanlığı ve diğerleriKoçan iptali - Mal paylaşım beyannamesine uyulmayıp, taşınmaz malların tereke adına koçan edilmesi - Tereke adına kayıtlı taşınmaz malların koçanlarının iptali talebi - YİMin Tereke adındaki taşınmaz mallların koçanlarını iptal etmesi. Ön itiraz - Aynı taraflar ve ayni konuda daha önce dava açılması ve geri çekilmesi - İhtilafın idare hukuku alına değil özel hukuk alanına girdiği41/77 İTEM Yasası - Md. 45(A)

İndir

11.03.2014

YİM
Numara:127/2011
D. No:7/2014

Nazmiye Karakaş ve diğerleri ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ve diğerleri arasındaTahsis iptali - Tahsis iptali kararının hükümsüz olduğuna dair hüküm talebi - İdari karar - Görev ve yetki dışı alınan kararların yoklukla malul olması ve her zaman geri alınabilmesi. "T" Cetveli - "T" cetvelinde kayıtlı malın, bir başkasına verilebilmesi için, öncelikle kişinin "T" cetvelinden taşınmaz malın çıkarılması gereği.-

İndir

19.03.2014

YİM
Numara:68/2002
D. No:8/2014

Mehmet Uğraşın ile Bakanlar Kurulu ve diğeri ile İlgili Şahıslar arasındaSayıştay Başkanlığı ve Sayıştay Üyeliği seçimi - Davacının, İlgili Şahısların Sayıştay Başkanlığına ve Sayıştay Üyeliğine seçilmelerinin Anayasa ve İdare Hukuku iklelerine aykırı olduğunu öne sürerek atama kararlarının iptali için dava açması. Meşru menfaat - Davacının davada meşru menfaati olmadığı nedeniyle davanın reddi.18/1978 Sayıştay Yasası - Md. 6

İndir

21.03.2014

YİM
Numara:63/2014
D. No:9/2014

T & T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şti. Ltd. ile KKTC Gelir ve Vergi Dairesi ve diğeri arasındaVergi borcu - KDV ve gecikme zammı ödeme emrinin hükümsüz ve etkisiz olduğuna dair hüküm talebi. Ara emri - Emrin icrasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulması talebi - Ara emri vermenin şartları- Ödeme emirleri ve ödeme emirlerine karşı yaplan itirazlarda, yetkili mahkeme YİM olmadığından, talep edilen ara emrini vermesinin mümkün olmaması.1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md 11(1)

İndir

31.03.2014

YİM
Numara:184/2011
D. No:10/2014

Sözer Özkaramehmet ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaİlkokul Müdür Muavinliği ve Müdür Mevki Münhalleri - İlkokul Müdürlüğü yazılı seçme sınavları - Sınav sonucu müdürlük için yapılan atamaların iptali talebi - Sınav sorularının hazırlanmasında 2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğünün 4(3)maddesine aykırı hareket edildiği iddiası - Sınava Kamu Hizmeti Komisyonu Üyelerinin yakınlarının da katıldığı - Ön itiraz - Davacının meşru menfaatı olmadığı önitirazı - Sınavın adil, eşit güvenli ve yansız gerçekleşmediği ve hukuk ilkelerine aykırı hareket edildiği bulgusuna varan Yüksek İdare Mahkemesinin, Müdürlük kadrosuna yapılan atamaları iptal emesi.2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü - Md.4(3)

İndir

      
123456


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon