Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
19.01.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:2/2012
D. No:1/2015

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Diadem Hotel & Tours DHL Ltd. ve diğerleri ve ek davalılarEk Davalı - Davaya taraf olmak için yapılan müracaat - İlk Mahkemenin müracaatı kabul etmesi - İlk Mahkeme kararına karşı istinaf- Mahkemenin takdir yetkisi - Davanın neticesine müdahele etmek isteyen şahsın sadece yasal haklarının veya cebinin doğrudan etkilenmesi gereği - Ek davalının ileride davacı alehine dosyalaması muhtemel mukabil talep takririni de yemin belgesi ile birlikte dosyalaması gerekmemektedir. - Yargıtay, yargıcın tadir hakkına, hatalı veya yanlış prensip uguladığı konusunda tatmin olmadıkça müdahale etmemesi - İstinafın redi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 9 Nizam 10

İndir

25.01.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:133/2011
D. No:2/2015

Hüseyin Hasan Müezzin ile Ülker Hüseyin arasındaYoksulluk nafakası - Yoksulluk nafakasının iptal edilmesi - Ödenen nafakaların geri ödenmesi talebi - Alt Mahkemenin davayı iptal etmesi - İstinaf - Alt Mahkemelerin, Yüksek Mahkemenin kararlarını aynen uygulamaları ve verdiği kararlarda işaret edilen ilkeler dışına çıkmamaları gereği - Alt Mahkemenin, Yüksek Mahkemenin kararını dikatte almamakla hata ettiği bulgusu - İstinafın kabulü. -

İndir

26.01.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:93/2011
D. No:3/2015

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri ile Nesrin Atalay arasındaHizmet sözleşmesinin feshedilmesi - İlk Mahkemenin fesihten dolayı kıdem tazminatı ve yasal faize hükmetmesi - Kıdem tazminatı süresinin hatalı hesaplandığı ve yasal fazin başlama tarihinin hatalı olduğu nedeniyle kararın istinafı - İstinafın reddi.-

İndir

20.02.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:40/2012
D. No:4/2015

Sıdıka Atalay ile Asil Nadir ve diğeri arasındaAlacak davası - Esasa ilişkin olgu (material facts) - Esasa ilişkin olgunun tanımı - Dava sebebinin belirlenmesini gerektiren olguların esasa ilişkin olgu olması - Esasa ilişkin olguların talep takririnde belirtilmesi gereği - Davada esasa ilişin olguların belirtilmediği nedeniyle davanın reddi - İspat - Borcun ne şeklide oluştuğunu ispat yükünün Davacıda olması.H.M.U.T. Emir 19 nizam 4

İndir

20.02.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:144/2011
D. No:5/2015

Simbury Park Ltd. ile Barbara Ann King arasındaSözleşme - Satiş sözleşmsi - Koşula bağlı sözleşme - Koşula bağlı sözleşmelerde koşul yerine getirilmedikçe sözleşmenin nihai olmaması - Koşul yerine getirilmediği nedeniyle anlaşmanın geçersiz sayılması-

İndir

27.02.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:98-105/2011
D. No:6/2015

Duygun Tozan ve diğeri ile Sadi Halilcik ve diğeri arasındaHibe - İzin ilişkisi -Licence - İvaza bağlı karşılılı izin ilişkisi - Sözlü anlaşma - Ara kar - Taraflar arasında ev sahib-kiracı ilişkisi (lanlord-tenant) ilişkisi bulunmaması nedeniyle ara kar talebinin reddi.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 25(1)

İndir

11.03.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:111/2014
D. No:7/2015

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi ile Filo Denizcilik Şirketi ltd. arasındaAnayas Mahkemesine havale - Havale kararının istinafı - Etkenlik konusu - İlgili yasa maddelerinin meselenin çözümünde etken olması gereği - Mahkemelerin takdir yetkisi - Anayasa Mahkemesi benzeri konuda daha önce bir karar verilmişse, havaleyi yapması istenen Mahkeme havale istemi reddedebilr - Anayasanın 148(1) maddesi - İsinafın reddi.6/76 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası - Md. 6 9.

İndir

20.03.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:91/2013
D. No:8/2015

Padhorzer & Gal-Sav Properties Ltd. ile Adrian John Daykin, vekili Behiye Özkayım arasındaSözleşme - Sözleşmelerin düzeltilmesi (Rectification of contrats) prensipleri - Feshedilmiş ve satışa konu malın başkasına satıldığı bir mukavelenin tekrardan ifa edilebilir hale gelemeyeceği - Belge ibrazına izin vermeme - Belgenin davanın neticesine etkisi olamayacağı bulgusu.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.22 Fasıl 9 Şahadet Yasası- Md. 4

İndir

06.04.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:51/2012
D. No:9/2015

Yeşilada Bank Ltd. ile University of North Cyprus Ltd. arasındaTespit kararı - Tespit kararının iptali istemi - İstemin reddi - Mukabil talep - Mukabil talebin reddi.-

İndir

09.04.2015

Yargıtay/hukuk
Numara:181/2012
D. No:10/2015

Nevzat Efendi ile Cherstey Plan Hire Ltd. ve diğeri arasındaGasp fiiline bağlı tazminat talebi - İngiltereden ithal edilen aracın çalıntı çıkması nedeniyle tazminat talebi - Fasıl 9 Şahadet Yasasının 5A(1) maddesi - Bilgisayardan elde edilen belgenin içersinde yer alan ve sözlü şahadet olarak kabul edilen beyan - Avukat tutma varaksındaki eksiklikler.Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md. 5A(1) Fasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 17(1)

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon