Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.01.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:2010/61- Medsu69
D. No:1/2014

Medsun Properties Ltd ve diğerleri ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. arasındaKredi borcunun ödenmemesi nedeniyle dava açılması - İspat - Davanın ispatı -Talimat için istida dosyalanması - H.M.U.T. Emir 30 - Hükmü iptal etmenin yolları - Mahkemelerin yetkisi - Belge ibrazı - Pullanmamış veya eksik pullanmış belgenin ibraz sdilip edilemeyeceği tartışması - Dosyanın Alt Mahkemeye ibrazı.H.M.U.T. Emie 1(B) nizam 3

İndir

20.01.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:33 - 35/2009
D. No:2/2014

Safiye İrfan Nadir n/d Safiye Nadir ile Özer Boyacı arasındaSatış anlaşması - Taşınmaz mal satış anlaşması - Taşınmaz malların iade edilmesi şartıyla emaneten verildiği iddiası - Kredi temini için taşınmaz malların iadesi şartıyla devredilemsi -Hile (fraud) - Taşınmaz malların hile ile elde edildiği iddiası - Şahadet - Şahadetin değerlendirilmesi-

İndir

31.01.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:26/2011
D. No:3/2014

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile Erbay Akansoy ve diğerleri arasındaAlacak davası - Kredi sözleşmesinden doğan alacak - Davacının dava sebebi, Davalı 1 Şirkette diğer Davalıların kefaletleri ve ipotek senetlerinin teminatı ışığında verilen kredinin ödenmemiş olmasından doğan bir alacak davası olması - Bidayet Mahkemesi, Davacının davasını ispat edemediği nedeniyle davayı ret ve iptal etmesi - Ret kararının istinafı - Yargıtayın Bidayet Mahkemesinin kararını iptal etmesi.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.86

İndir

31.01.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:77/2009
D. No:4/2014

Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mey İçki Sanayi Ltd. arasındaZarar ziyan talebi - İsim benzerliği yüzünden Davacı ve Davalı ürünleri arasında piyasada karışıklık veya kargaşa yarattığı iddiasıyle zarar ziyan talebi - Bidayet Mahkemesinin, Davacının davasını ispat edemediği belirterek davayı reddetmesi - Ret kararının istinafı - Yargıtayın Bidayet Mahkemesinin kararını onaylaması. Haksız fiil - Passing off haksız fiilinin oluşmadığı bulgusu - Goodwill - PeştemellıkFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 35

İndir

17.02.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:76-82/2011
D. No:5/2014

Tayfun Tüccar ve Belgin Tüccar ile Yasabank Ltd. arasındaMevduat hesabı - Tasarruf Mevduatı Sigota Fonuna devredilen bankadan mevduat hesabının ödenmesi talebi - Mevduat hesabına paranın yatırılıp yatırılmadığı tartışması - Banka Genel Müdürünün yaptığı işlemlerden bankanın sorumlu olup olmadığı - Şahadet - Talep takririnde yer almayan bir husus için şahadet bulunsa dahi hüküm verilememesi.39/2001 sayılı KKTC Bankalar Yasası Madde 14(2) 46

İndir

24.03.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2010
D. No:6/2014

Asil Nadir ve diğeri ile Sıdıka Atalay arasındaTadilat istidası - Talep takririnin şahadeti kapsayacak şekilde tadil edilmesi için istida dosyalanması - İlk Mahkemenin tadilata izin ve emir verimesi - Tadilat emrinin hatalı olduğu gerekçesiyle Davalının istinaf dosyalaması - Yargıtay, Mahkemenin önünde yeterli şahadet bulunduğu cihetle, Davalıların istinafının anlamsız ve hedefsiz olduğunu belirterek istinafı reddetti.-

İndir

28.03.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:9/2012
D. No:7/2014

Hanife Safa vediğeri ile Hasan Mustafa Bilman arasındaTespit kararı - 10 yıldan fazla bir süre münazaasız ve müdahalesiz tasarrufta bulundurulan mal için koçan verilmesi için tespit kararı verilmesi - Kararın istinafı- Mukabil istinaf - Masraf emri- Dava masrafı ile ilgili emir verme yetkisinin Bidayet Mahkemesinde olması - Zaman aşımı ile taşınmaz mal iktisabı - Fasıl 224ün yürürlüğe girmesinden önce taşınmaz malların zaman aşımı ile kazanılması - Miri arazi - Üzerine oda inşa edilmesi nedeniyle taşınmazın miri arazi olmaktan çıkıp, mülk kapsamına girdiği iddiassı.Osmanlı Taşınmaz Mal Yasası - Md 15 16 17. Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md. 50 57

İndir

09.04.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:78/2008
D. No:8/2014

Arox Hiper Market Ltd ile Sezgin Kaymak arasındaTazminat - Kira sözleşmesinin ihlali nedneiyle tazminat talebi -Davalının sözleşmedeki mükelelfiyetlerini yerine getirmeyerek akdi ihlal ettiği gerekçesiyle Davacının dava konusu sözleşmeyi sona erdirme hakkı doğması- Sözleşmenin esaslı bir şartının ihlal edilmesi nedeniyle Davacının zarar-ziyan talep etme hakkının doğması- İlk Mahkemenin Davacı lehine zarar ziyana hükmetmesi - Kararın istinafı - İstinafın reddi.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md 37(1) 39(1)

İndir

16.04.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:89/2013
D. No:9/2014

Unwin Investment Ltd. ile Paul Charles Treherne arasındaSözleşme - Gayrimenkul satış sözleşmesi - Sözleşmeden doğan komisyon talebi - Sözleşmenin yasa dışı olduğu iddiası - Emlakçılar Kayıt Yasasına göre sözleşmede %5ten fazla komisyonluk talep edilmesi ve tapu işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle alacağın muaccel olmaması - Tapu işlerinin henüz tamamlanmadığı nedeniyle Sözleşme altında Davacının talepte bulunmayayacağı - Yasal ivaz - Sözleşmede yasal olmayan ivaz bulunması nedeniyle sözleşmenin geçersiz sayılması.38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md.14(2)

İndir

18.04.2014

Yargıtay/hukuk
Numara:92/2011
D. No:10/2014

İstanbul Hava Yolları Anonim Şti. ile Gönül Üzgen arasındaZarar ziyan talebi - Davacının, Davalının işletmecisi olduğu bir tesiste, daha önceden yere dökülen yemek artıklarını basarak düşmesi neticesi zarar uğraması - İhmal - Kazaya Davalının ihmalkarlığının neden olması - Davalının ihmalkar olmadığını kanıtlama yükümlülüğünün olmaması - Katkısal kusur - Davacının kusurunun &20 olarak saptanması - Şahadet - Şahadetin değerlendirilmesi.Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.51(1)

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon