Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.01.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:25/2011
D. No:1/2012

Ülfet Emin ile KKTC Başsavcısı arasındaEmeklilik maaşından kesinti yapıldığı iddiası ile dava açılması - Davacının taleperinin Yüksek İdare Mahkemesinin yetki alanına girdiği bulgusu ile davanın iptal edilmesi - Davacının iptal kararını istinaf etmesi - İstinafın oyçokluğu ile reddedilmesi. Mahkemenin yetkisi - Ön itiraz - Kararın yönetsel bir karar olması ve Kaza Mahkemesinin konuya ilişkin karar vermeye yetkili olmaması.40/2010 Emeklilik (Değşiklik) Yasası - 39/2010 Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası

İndir

27.01.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:63/2009
D. No:2/2012

Orkun Aytaş ile Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. arasındaİş akdi - İş akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedilmesi nedeniyle tazminat ve iş akdinin haksız feshedildiğine ilişkin tespit kararı talebi - İlk Mahkemenin talebi reddetmesi üzerine Davacının istinaf dosyalaması - İstinafın kabul edilerek İlk Mahkeme hükmünün iptal edilerek, Davacı lehine tazminat, yasal faiz ve dava masrafları için hüküm verilmesi.22/92 sayılı İş Yasası madde 15(6)(A) 13.

İndir

16.02.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:24/2011
D. No:5/2012

Tasfiye Halindeki Kıbrıs Ticaret Bankası Ltd. KKTC Şirketler Mukayyitliği ile Suna Gökbörü, Müteveffiye Şifa Ali n/d Şifa Refikoğlu Terekesi İdare Memuru arasındaİpotek - Dava konusu taşınmaz malın tasfiye halindeki Kıbrıs Ticaret Bankası Ltd. leyhine ipotekli olması - Taşınmaz mal üzerindeki ipoteğin kaldırılması için istida dosyalanması - İlk Mahkemenin ipotek konusu alacağın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle ipoteğin iptal edilmesine karar vermesi - Kararın istinaf edilmesi - İstinafın kabul edilerek İlk Mahkemenin ipoteğin iptal edilmesi ile ilgli kararının iptal edilmesi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 48 nizam 2. Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası madde 3(1)(a). 11/78 sayılı Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası madde 36.

İndir

16.02.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:138/2011
D. No:3/2012

Gülhan Alp ile Poli Investment Ltd, Havadis Gazetesi ve diğerleri arasındaZem ve Kadih davası - Müstedi, Müstedaaleyhler aleyhine zem ve kadih davası açarak tazminat talep etti - Ara emri - Ara emri verilmesine ilişkin prensipler - Müstedi ayrıca tek taraflı bir istida dosyalayarak Müstedaaleyhlerin Müstedi aleyhine zem ve kadih teşkil edecek yayın yapmamaları için emir talep etti - İlk Mahkeme ara emri istidasını reddetti - Davalı ret kararını istinaf etti - Müstedaaleyhler de mukabil istinaf dosyaladı - İstinaf ve mukabil istinaf reddedildi.9/76 Mahkemeler Yasası Madde 41 Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Madde 17

İndir

16.02.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:27/2010
D. No:4/2012

Güner Çakın ve Sadiye Borhan (Müteveffa Ramadan Güney Terekesinin Tereke İdare Memurları ile Düş Ticaret Ltd. arasındaVekaletname - Vekaletnamenin vekile alım-satım yapma yetkisi verip vermediği - Veklin yaptığı alım-satımdan doğan alacağın terekeyi bağlayıp bağlamadığı - İlk Mahkemenin tereke aleyhine 180.000 Tl, yasal faiz ve masraf için hüküm verilmesi - Hükmün istinafı - İstinafın kısmen kabul edilerek İlk Mahkeme hükmünün değiştirilmesi.Fasıl 267 Eşya Satış Yasası Madde 9(2)

İndir

08.03.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:2/2011
D. No:6/2012

İstimlak eden makam olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen KKTC Başsavcısı ile Sercem Construction Ltd. arasındaTakdir-i tazminat - İstimal nedeniyle tazminat talebi - Kamulaştırma bedelinin tespiti - Müstedaaleyh tespit edilen tazminat miktarının fahiş olduğunu ileri sürerek istinaf etmesi - Rakdiri Tazminat İstidanın yeniden dinlenmek üzere İlk Mahkemeye iade edilmesi - Tazminat miktarı yeniden tespit edildi - Ancak davayı ilgilendiren bazı gelişmeler yaşandı - Kararı veren Yargıç hakkında Yüksek Adliye Kurulunda disiplin kovuşturması başlatıldı - İlgili Yargıç beraat etti - Yaşanan bu gelişmeler ışığında davanın betekrar dinlenmesi için Girne Kaza Mahkemesine iade eilmesine karar verildi.15/62 Zorla Mal İktisabı Yasası Madde 10(k). Hukuk Muhakemleri usulü Tüzüğü Emir 35 nizam 8-9

İndir

16.03.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:61/2011
D. No:7/2012

Kamil Hakan Çizem ile Akdeniz Garanti Bankası Ltd. ve diğeri arasındaDavanın iptali - Takipsizlikten davanın iptal edilmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinafın kabul edilerek İlk Mahkeme kararının iptal edilerek davanın Bidayet Mahkemesine iade edilmesine karar verilmesi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 18 nizam 1.

İndir

22.03.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:71/2011
D. No:8/2012

Halil Bicenkardeşler ve diğeri ile Belvü Turizm Yatırım Şti. Ltd. ve diğerleri arasındaİstinaf süresinin uzatılması - Sürenin uzatılması için istida dosyalanması - İstidanın reddi - Ret kararının istinaf edilmesi - İstinafın kabul edilerek İlk Mahkeme emrinin iptal edilmesi ve karar gününden itibaren istinaf süresinin 7 gün uzatılmasına karar verilmesi.-

İndir

22.03.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:22/2011
D. No:9/2012

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Ergüven Tavukçuluk Ltd. ve diğerleri arasındaDavanın ret ve iptal edilmesi - Davacının Davalıdan alacağını talep etmesi - Davalıların konu borcun zamanaşımına uğradığı ön itirazı - İlk Mahkeme Davacının talebini ispat edemediğini kabul ederek davayı ret ve iptal etmesi - Davacının kararı istinaf etmesi -İstinafın reddedilmesi.-

İndir

22.03.2012

Yargıtay/hukuk
Numara:21/2012
D. No:10/2012

Mehmetemin Özsuer ve diğeri ile Sevda Korkut arasındaTereke - Tereke istidasının iptali için dava açılması - İlk Mahkemenin davayı iptal etmesi - İptal emrinin istinaf edilmesi - İstnafın kabul edilmesi.Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 2 nizam 13.

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon