Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.02.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:3/1976
D. No:/

Kubilây Bayram ile Zalihe MehmetTrafik Kazas - Trafik kazasından doğan yaralanma ve tazminat talebi - Genel Tazminat - Hukuk Usulü - İstinaf - Genel tazminat aleyhine istinaf -....................

İndir

11.03.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:13/1976
D. No:/

Önder Yusuf ile Cafer SenarTaksit İstidası - Borcun aylık taksitlerle ödenmesi talebi –Hukuk Usulü - Hükümlü borçlunun mahkemeye gelmemesi -Hukuk Usulü - İstinaf - Derdest emrine karşı istinaf -Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - -1960 Adalet Mahkemeleri Yasası – Bir şahidin derdest edilip Mahkemeye getirilebilmesi - Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü - Tüzüğün 32. Emri – Şahitlerin mahkemeye nasıl celbedileceği.Fasıl 6, H.M.U.Yasası, 1960 Adalet Mah. Yasası

İndir

04.06.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1976
D. No:/

İsmet Muharrem ile Esat AhmetVekaletname - Vekâletnamelerin yorumlanmasına iliþkin ilkeler -Fasıl 149 Sözleşme Yasası - Yasanın 148(1) maddesi -Fasıl 149 Sözleşme Yasası, MD.148(1)

İndir

08.07.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:10/1976
D. No:/

Mustafa İ. Onbaşı Mehmet ile Hakkı SüleymanTereke İstidası -Mahkemenin Tereke İdare Memuruna terekeye ilişkin işleri yapması için emir vermesi - Hukuk Usulü - İtirazname - Tereke İdare Memuru -....................

İndir

02.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:15/1976
D. No:/

Reh. ve Sosyal İşler Bak.ile Fatma Sezginbilİstinaf süresinin uzatılması talebi -32/75 sayılı 1975 Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasası - Yasanın 6. maddesi - Bu maddenin istinaf süresini 7 gün olarak öngörmesi -Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü - Süre uzatma istidasının Tüzüğün E.35 n.2, E.57 n.2, E.48, n.l-2-3'e dayanması - Hangi istidaların tek taraflı yapılabileceği (E.48 N8)- Hukuk Usulü - Çift taraflı - Tek taraflı istida -Tefsir32/75 Yab. Taş. Mal. (Kon. Ve Yön) Y., H.M.U.T.

İndir

11.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:7/1976
D. No:/

Mehmet Hasan ile Mustafa Kemal AbdülganiTrafik Kazası - Trafik kazasından doğan yaralanmalar ve ölüm - Davacıların özel ve genel tazminat talebi - Haksız Fiiller - Müterafik kusur -Hukuk Usulü - Şahadetin değerlendirilmesi - Üçüncü şahıs.................

İndir

13.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:6/1976
D. No:/

Dr. Erdoğan Mirata ile İsmail SadıkoğluTahliye- İşyeri tahliyesi için seri usulle hüküm alma talebi(H.M.U.T.E.18 N.1) –18/1973 sayılı 1973 Kira (Kontrol) Yasası - Bir seneden uzun süreli kira akitlerinin yazılı olma zorunluluğu.Hukuk Usulü - Mahkemenin seri usulle hüküm talebinde şartlı veya şartsız hüküm verebilme yetkisi -Kesin Hüküm (Res Judicata) - Muhkem KaziyeH.M.U.T.E.18 N.1, 18/73 Kira (Kon.) Y.

İndir

23.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:11/1976
D. No:/

Çal. Reh., Sosyal İş. Bak. ile Fevzi H. DirekoğluTahliye - 32/75 sayılı 1975 Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasası - Bitişik iki hane evin bir kişiye tahsisi -Hukuk Usulü -Mahkemenin yetkisi - 18/73 sayılı 1973 Kira Kontrol (Geçici Hükümler) Yasası - Yasanın 7(3) maddesi - Hukuk Usulü - İstinaf - Yasaların Tefsiri - Öze1 yasa genel yasa -14/60 sayılı 1960 Adalet Mahkemeleri Yasası - Yasanın 22(2)(a) maddesi - Tahliye davalarına tek yargıcın bakma yetkisi (32/75, Md.2,6(1).)32/75 Yab. Taş. Ma.(Kon. Ve Yön) Yasası

İndir

25.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:12/1976
D. No:/

Çalışma, Reh., Sosyal İşler Bak.ile Hatice AliTahliye -Hukuk Usulü - İptidai itiraz - 32/75 sayılı 1975 Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasası - Yasanın 6(1) ve (2)(a) maddeleri - Yabancılar tarafından terkedilen tüm malların yasa kapsamında olması -Hukuk Usulü - İstinaf - İlk Mahkemeye iade32/75 Yab. Taş. Mal.(Kon. ve Yön) Y.Md.6(1),(2)(a)

İndir

25.08.1976

Yargıtay/hukuk
Numara:24/1976
D. No:/

Ali M. Çaluda ile Çalışma Reh., Sosyal İşler BakTahliye - İşgalci aleyhine tahliye talebi -Tahsis belgesi, sözleşme veya kira ilişkisi olmayanların işgalci sayılması -Hukuk Usulü - İstinaf32/75, Md.6

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon